Уредување и Градба Драчево

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје со Кооперанти

Локација

“3 Круши“ во населба Драчево

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2006

Семејна куќа објект на ул. Народни Херои бр.5б и бр.7б во Кисела вода 1 во Скопје

Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево
Уредување и Градба Драчево