Станбено-деловен објект Аеродром

Инвеститор

"ДАБАР" ДООЕЛ

Локација

општина Аеродром, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2016/17

Во согласност со издадено решение за локација и желбите на Инвеститорот, проектиран е колективен станбено-деловен објект со спратност: приземје, девет ката и поткровје. Објектот е лоциран на улица “Методија Шаторов Шарло бр. 5А”, на градежна парцела 1.6, спрема Деталниот урбанистички план – Локалитет Црква-УЕ Б. Габаритот на објектот е правоаголник со страни 59,00м и 15,90м. Градежната линија на објектот не се поклопува со границата на градежната парцела. Нема испуштање на еркери во однос на ГЛ.

Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром
Станбено-деловен објект Аеродром